Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.herbalfan.pl

 

REGULAMIN ZAKUPÓW  W SKLEPIE HERBALFAN

 

Sklep HERBALFAN, dostępny pod adresem www.herbalfan.pl, prowadzony jest przez Pro Polis Tadeusz Hutyra, 34-300 Żywiec, ul. Sienkiewicza 108, prowadzonym przez przedsiębiorcę Tadeusza Hutyrę, prowadzącego działalność  gospodarczą  zarejestrowaną pod numerem 1353/90. NIP 553 102 54 03. Regon 070068740.

 

WARUNKI  OGÓLNE

1. Sklep HERBALFAN prowadzi całodobową sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci internetowej przez stronę www.herbalfan.pl

2. Zakupów w  sklepie, o którym mowa w pkt 1 mogą dokonywać wyłącznie osoby pełnoletnie.

3. Producentem produktów oferowanych w Sklepie HERBALFAN jest Laboratorium Medycyny Naturalnej BONIMED. Produkty są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały wprowadzone na rynek  zgodnie z obowiązującym prawem.

4. Ceny podane w Sklepie HERBALFAN są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany towar wystawiany jest paragon fiskalny oraz opcjonalnie faktura VAT (do wyboru w opcjach sklepu).

5. Zamówione produkty dostarczane są na terenie kraju za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A.

 

ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

6. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia, udostępnionego przez firmę na stronie sklepu internetowego. 

7. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.

8. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień. 

9. Wysyłka zamówionych produktów następuje najpóźniej  do dwóch dni roboczych, licząc od dnia następnego od złożenia zamówienia.

10. Termin dostawy paczki z zamówionymi produktami zależny jest  od Poczty Polskiej S.A. Standardowy termin wnosi do 7 dni roboczych. Firma HERBALFAN nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane działaniem Poczty Polskiej.

11. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia przez firmę HERBALFAN, firma zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

 

PŁATNOŚCI

12. Po złożeniu zamówienia w Sklepie HERBALFAN kupujący zobowiązany jest do zapłaty za zamówione produkty („zamówienie z obowiązkiem zapłaty”).

13. Przyjmowane są  następujące formy płatności:

o przy odbiorze przesyłki - zapłata pracownikowi Poczty Polskiej S.A. (płatność za pobraniem),

o płatność w systemie IAI S.A.

14. W przypadku dokonania płatności w systemie IAI S.A. wysyłka zamówionych produktów  nastąpi po wpłynięciu opłaty za zamówienie.

15. Złożone zamówienie z formą płatności IAI S.A. nie zapłacone w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia jest po upływie tego terminu anulowane.

16. Przy zamówieniu produktów o wartości do 250 zł koszt wysyłki pokrywa kupujący. Przy zamówieniu powyżej 250 zł koszt wysyłki pokrywa sprzedający.

17. Wysokość opłat za wysyłkę paczki wynosi:   

a) Przesyłki dostarczane przez kuriera

Wartość zamówienia

Koszt opłaty za przesyłkę przedpłaconą

Koszt opłaty za przesyłkę za pobraniem

do 80,00 zł

12,00 zł

15,00 zł

od 80,01  do 170,00 zł

11,00 zł

14,00 zł

od 170,01  do 249,99 zł

10,00 zł

13,00 zł

od 250,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

b) Przesyłki z odbiorem w placówce

Wartość zamówienia

Koszt opłaty za przesyłkę przedpłaconą

Koszt opłaty za przesyłkę za pobraniem

do 80,00 zł

10,00 zł

14,00 zł

od 80,01  do 170,00 zł

10,00 zł

13,00 zł

od 170,01  do 249,99 zł

9,00 zł

12,00 zł

od 250,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY  (ZWROTY  ZAKUPIONEGO  PRODUKTU)

18. Klientowi przysługuje prawo odstąpienia  od umowy zakupu, tj.  zwrot zakupionego towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki, z zastrzeżeniem  pkt  20.

19. Klient odstępujący od umowy może złożyć  oświadczenie o odstąpieniu od umowy na formularzu, który stanowi załącznik do niniejszego regulaminu bądź  złożyć jakiekolwiek inne, jednoznaczne  oświadczenie, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy. 

20. Odstąpienie od umowy nie obowiązuje, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami zewnętrznymi, powstałymi  w trakcie przesyłki. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki od  listonosza należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. Wówczas należy postępować  zgodnie  z pkt 26.

21. Odstąpienie od umowy i zwrot produktów  żywnościowych, suplementów diety oraz kosmetyków w trybie określonym w pkt 18 nie przysługuje po otwarciu opakowania produktu.

22. Zwracany przez kupującego w trybie określonym w pkt 18  produkt  powinien być dostarczony (odesłany) do Firmy HERBALFAN w stanie niezmienionym wraz z dowodem zakupu (paragonem/fakturą), w terminie 14 dni od dnia złożenia  oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

23. Koszty zwrotu  zakupionego towaru w przypadku odstąpienia od umowy ponosi kupujący.

24. Zwroty należy wysyłać na adres:

Pro Polis Tadeusz Hutyra

34-300 Żywiec, ul. Sienkiewicza 108

25. Paczki ze zwrotami wysłane do firmy nie mogą mieć charakteru pobraniowego. Zwrot należności za zwrócony produkt wraz kosztami przesyłki poniesionymi przy zakupie, nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania zwrotu na wskazane przez kupującego konto bankowe.

 

REKLAMACJE  ZAKUPIONEGO  PRODUKTU

26. Jeżeli doręczana przesyłka jest wyraźnie uszkodzona (widać ślady zalania, paczka jest mocno pognieciona, itp.) paczki nie należy przyjmować.  Zostanie  ona  zwrócona do HERBALFAN w celu wyjaśnienia sprawy oraz ponownego przekazania Państwu zamówionych produktów.

27. W przypadku niezgodności otrzymanego towaru z umową, (np. niezgodności ilościowych lub przedmiotowych lub też  wad jakościowych produktów) należy w pierwszej kolejności  kontaktować się bezpośrednio z Firmą HERBALFAN telefonicznie pod numerem telefonu 887 887 405 lub mailowo sklep@herbalfan.pl.

28. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności należy odesłać na adres:

Pro Polis Tadeusz Hutyra

34-300 Żywiec, ul. Sienkiewicza 108

29. Firma HERBALFAN ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia niezgodności towaru z umową. Za dzień zgłoszenia reklamacji uznaje się dzień dostarczenia reklamowanego produktu do Firmy HERBALFAN.

30. Jeżeli w ciągu 7 dni Firma HERBALFAN nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznała żądania za uzasadnione. W tym przypadku Klient otrzyma pełnowartościowy  produkt, a koszty  jego dostawy ponosi Firma HERBALFAN, a w razie konieczności odesłania zakupionego towaru (po uzgodnieniu z Firmą HERBALFAN) klientowi zostaje zwrócony koszt przesyłki.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

31. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

32. Firmą HERBALFAN może przetwarzać dane osobowe pozyskiwane od klientów w celu realizacji zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Przekazanie tych danych jest dobrowolne, ale konieczne do zrealizowania zamówienia, ponieważ bez tych danych nie może zostać zawarta umowa – kupna sprzedaży. Firma HERBALFAN jest administratorem tych danych osobowych i można się z nią kontaktować w tej sprawie telefonicznie pod numerem telefonu 887 887 405 lub mailowo na adres sklep@herbalfan.pl.

33. Dane osobowe zbierane do celów realizacji zamówień mogą być przetwarzane przez Firmę HERBALFAN przez czas nieokreślony do celów podatkowych, a także ze względu na politykę informacyjną, rabatową oraz przygotowywanie ofert specjalnych.

34. Klient ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

35. Firma HERBALFAN zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Klienta i nieudostępniania tych danych osobom nieuprawnionym oraz do należytego zabezpieczenia tych informacji przed dostępem wszelkich osób nieuprawnionych. Nie może wykorzystywać tych danych w celach innych niż wskazane w Regulaminie.

 

Postanowienia końcowe

36. Wszelkie spory nie rozwiązane za porozumieniem stron podlegają rozstrzygnięciu przez właściwe sądy powszechne.

37. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO.


Załącznik do regulaminu - oświadczenie o odstąpieniu od umowy - pdf

 

Przed dokonaniem zwrotu prosimy  o kontakt telefoniczny  pod numer 887 887 405

pixel